வெள்ளி, 3 செப்டம்பர், 2010


மடத்துவெளி பாலசுப்ப்பிற மணியர் கோவில்